Polityka Cookies

Regulamin korzystania z nauk przedmałżeńskich na portalu nauki.pl

ZWAŻYWSZY, ŻE:

 1. Zgodnie z Kanonem 1055 Kodeksu Prawa Kanonicznego małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
 2. Zgodnie z Kanonem 1063 Kodeksu Prawa Kanonicznego duszpasterze mają obowiązek troszczyć się o to, aby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił.
 3. Pomoc winna być udzielana przede wszystkim poprzez przepowiadanie, katechezę odpowiednio przystosowaną dla małoletnich, młodzieży i starszych, także przy użyciu środków społecznego przekazu, dzięki czemu wierni otrzymają pouczenie o znaczeniu małżeństwa chrześcijańskiego, jak również o obowiązkach małżonków i chrześcijańskich rodziców
 4. Pomoc ta winna być także udzielana przez osobiste przygotowanie do zawarcia małżeństwa, przysposabiające nupturientów do świętości ich nowego stanu i jego obowiązków.
 5. Zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 1 maja 2003 r. katechezy przedmałżeńskie powinny obejmować następujące tematy: teologia małżeństwa, etyka życia małżeńskiego i liturgia sakramentu małżeństwa.
 6. Zgodnie z Dyrektorium w ramach spotkań w Poradni Życia Rodzinnego należy przekazać nupturientom zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, środków poronnych i sztucznych zapłodnień oraz znaczenia metod naturalnego rozpoznawania płodności. Nie wystarczy sama informacja o tych metodach, trzeba się ich nauczyć.
 7. Poradnia Rodzinna nauki.pl dostrzega problem narzeczonych, którzy nie mają możliwości uczestnictwa w tradycyjnej formie przygotowania do Sakramentu Małżeństwa. Problem ten dotyczy w szczególności osób przebywających za granicą, mających problemy zdrowotne, narzeczonych mieszkających w różnych miejscowościach oraz rodzin żołnierzy.

Poradnia Rodzinna nauki.pl przygotowała dla osób pozbawionych dostępu do kursów stacjonarnych nauki przedmałżeńskie przez Internet. Nauki realizowane są w oparciu o przedstawiony poniżej regulamin:

 I. Postanowienia ogólne

 1. Portal internetowy nauki.pl świadczy usługi dostępu do edukacyjnej platformy internetowej www.nauki.pl osobom zainteresowanym przygotowaniem do sakramentu małżeństwa.
 2. Portal internetowy nauki.pl prowadzony jest przez Poradnię Rodzinną nauki.pl, działającą w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej jako „Poradnia”).
 3. Definicje użyte w niniejszym regulaminie (“Regulamin”) oznaczają:
  3.1. Portal – portal internetowy nauki.pl prowadzony przez Poradnię Rodzinną nauki.pl
  3.2. Użytkownik - korzystający z usługi nupturient przygotowujący się do sakramentu małżeństwa,
  3.3. Usługa – dostęp do edukacyjnej platformy internetowej stanowiący usługę sprzedaży realizowaną przez nauki.pl
 4. Po zakończeniu kursu Użytkownik pobiera raport z platformy edukacyjnej „Potwierdzenie odbycia kursu dla narzeczonych nauki.pl.”
 5. Niniejszy raport spełnia rolę określoną w Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Zgodnie z pkt 34 Dyrektorium w uzasadnionych wypadkach naglących, gdy nie ma już możliwości odbycia nawet skróconej katechezy przedmałżeńskiej, duszpasterz zobowiązany jest w sumieniu do przygotowania kandydata przez osobiste rozmowy i podaną lekturę, co zakończy się stosownym sprawdzeniem stanu jego wiedzy. Ten sprawdzian należy potwierdzić zaświadczeniem, które będzie dołączone do protokołu przedślubnego.
 6. Decyzja o uznaniu zaświadczenia należy do księdza udzielającego ślubu narzeczonym. Po zapoznaniu się z indywidualną sytuacją narzeczonych może on zdecydować, iż zaświadczenie pozwala na zwolnienie z całości lub części przygotowania do sakramentu małżeństwa.

II. Sposób realizacji usług

 1. Usługi znajdujące się ofercie Portalu są bezpłatne. Korzystanie z Portalu nie wymaga żadnych opłat ze strony Użytkowników.
 2. Warunkiem skorzystania z usługi jest rejestracja na Portalu http://nauki.pl/#3 oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
 3. Informacja o oferowanej usłudze nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.
 4. Z chwilą rejestracji na Portalu między stronami dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz treścią zawartą w poszczególnych zakładkach umieszczonych na stronie internetowej nauki.pl.
 5. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi w momencie dokonania rejestracji na Portalu.

III. Świadczenie usług

 1. Celem Poradni Rodzinnej nauki.pl jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z portalu nauki.pl. Poradnia nie pobiera wynagrodzenia za korzystanie z Portalu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, nauczaniem Kościoła Katolickiego, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
  2. nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
  3. nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
  4. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu pod adresem: http://nauki.pl/regulamin.
 3. Użytkownik nie może, bez uprzedniej zgody Poradni, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania z Portalu, jak również odsprzedawać osobom trzecim prawa do korzystania z takich praw.
 4. Stosowane przez Poradnię nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i korespondencji służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 5. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób w jaki Użytkownicy korzystają z treści edukacyjnych udostępnianych przez Portal,
  2. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,
  3. udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  4. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet oraz za skutki ich wykorzystania,
  5. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
 6. Poradnia zastrzega sobie prawo, a Użytkownik prawo to akceptuje, do:
  1. okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadamiania,
  2. natychmiastowego zablokowania każdego konta, w wypadku naruszenia Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez Regulamin, ale zostaną przez Poradnię uznane za niepożądane, Poradnia może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu.
 8. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są fałszywe Poradnia zastrzega sobie prawo do usunięcia takich kont.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działalności prowadzonej przez Poradnię lub powiązanej z jego działalnością.

IV. Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usługi to:
  1. dostęp do internetu,
  2. procesor: 900 MHz Intel Pentium III (a także jego odpowiednik lub nowsza wersja),
  3. system operacyjny: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Linux (wszystkie stabilne platformy),
  4. pamięć: 256MB RAM lub większa,
  5. rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub wyższa,
  6. głębia kolorów: 16 bit (high colour) lub wyższa,
  7. dźwięk: karta dźwiękowa (odpowiednik Sound Blaster),
  8. grafika: DirectX 9 zintegrowany chip wideo komaptybilny z 128 MB Ram (zalecana oddzielna karta graficzna 64 MB kompatybilna z DirectX 9),
  9. przeglądarki: Internet Explorer 9, Firefox 10, Safari 4.0, Chrome 9, Opera 10 (wymagania minimalne, zalecana jest najnowsza przeglądarka Firefox),
  10. dodatki: Flash Player 8 lub wyższy,
  11. obsługa cookies: włączone,
  12. Javascript: włączone.

V. Polityka reklamacji

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 2. Reklamacje należy składać elektronicznie na adres: sekretariat@nauki.pl lub listownie na adres: Poradnia Rodzinna Nauki.pl, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków.
 3. Poradnia rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Poradnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie 23 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody wynikłe z przyczyn niezależnych od Poradni (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 6. Poradnia zastrzega sobie ponadto, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych, wskazanych w punkcie 7, niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Poradnią a Użytkownikiem. Przekazane dane osobowe są wykorzystywane przez Poradnię wyłącznie do świadczenia usług. Poradnia zapewnia, że dane osobowe i nie są i nie będą udostępniane, przekazywane ani sprzedawane żadnym innym przedsiębiorcom.
 2. Administratorem podanych danych osobowych jest Poradnia Rodzinna nauki.pl z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65, 31-545 Kraków.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, Poz. 926 ze zmianami) w celu świadczenia usługi dostępu do portalu nauki.pl.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu oraz zmiany i uzupełniania swoich danych osobowych.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin i wraz z treścią zawartą w zakładkach: Nauka, Zapisy, Pytania, Zaloguj, Polityka prywatności stanowią integralną część Umowy świadczenia usług zawieranej pomiędzy Poradnią a Użytkownikiem. Strony związane są treścią Regulaminu i informacjami zawartymi w zakładkach obowiązującymi w dacie zawarcia umowy.
 2. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 3. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom pod adresem: http://nauki.pl/regulamin