sekretariat@nauki.pl

Polityka prywatności

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności portalu nauki.pl prowadzonego przez Fundację Rodzinną z siedzibą w Krakowie, która dzięki specjalnej platformie internetowej umożliwia wzięcie udziału w bezpłatnym kursie nauk przedmałżeńskich.
 2. Aby zapewnić Państwu przejrzystość odnośnie do stosowanych przez nas procesów przetwarzania danych osobowych, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania tych danych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o uprawnieniach przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Informujemy, że zasady i podstawy zgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych a także zakres Państwa uprawnień związanych z ochroną danych osobowych ustalone zostały zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO” oraz Dyrektywy 2002/58/We Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej – dalej jako: „Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej”.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KTO PRZETWARZA DANE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000664060, NIP: 6762523254, REGON: 366596590. Sekretariat Administratora danych osobowych znajduje się w Krakowie, przy ulicy Halickiej 9, 31-036 Kraków, telefon: +48 575-425-883, adres e-mail: sekretariat@nauki.pl adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: rodo@rodzinna.org.pl

DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Jeżeli kierują do nas Państwo zapytanie związane z naszą działalnością, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO” jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z usługi świadczonej za pośrednictwem portalu nauki.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania usługi świadczonej za pośrednictwem portalu nauki.pl;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wobec obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO wobec prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec swoich klientów, na przykład w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach.

Dane osobowe są przetwarzane w celu procedowania Państwa zgłoszenia oraz nawiązania kontaktu mailowo lub telefonicznie. 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych obejmuje w szczególności dane kontaktowe oraz inne – niezbędne do świadczenia usługi za pośrednictwem portalu nauki.pl. 

KORZYSTANIE Z PORTALU NAUKI.PL A PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału w bezpłatnym, internetowym kursie nauk przedmałżeńskich na platformie nauki.pl. 

Z uwagi na fakt, że uzyskanie dostępu do Państwa danych osobowych w wyżej wymienionym celu może być równoznaczne z przetwarzaniem danych dotyczących Państwa przekonań religijnych, poprosiliśmy o wyrażenie na to zgody i zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 

Po wycofaniu przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia podjęcia koniecznych czynności w związku z ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi umowy o udział w bezpłatnym kursie nauk przedmałżeńskich, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. 

Podanie danych nie stanowi ustawowego obowiązku, jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w kursie nauk przedmałżeńskich. 

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, niemniej jednak w takim przypadku nie będzie możliwe ukończenie kursu oraz otrzymanie zaświadczenia jego odbycia. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

Po ukończeniu świadczenia usługi za pośrednictwem portalu nauki.pl wysyłane jest Potwierdzenie odbycia kursu dla narzeczonych na Państwa adres korespondencyjny, na którym znajdować się będą takie dane, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data ślubu, adres e-mail.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwo w formularzu znajdującym się na stronie https://nauki.pl/#7 z uwagi na fakt, że jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na udzielaniu osobom zainteresowanym informacji o projekcie nauki.pl i odpowiadaniu na zadawane pytania. Podstawę przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w związku z udziałem w kursie nauk przedmałżeńskich. Po zakończeniu kursu lub wycofaniu przez Ciebie zgody w jego trakcie, Twoje dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikających z umowy o udział w bezpłatnym kursie nauk przedmałżeńskich.

Z uwagi na korzystanie przez Administratora danych osobowych z poczty elektronicznej „Google mail”, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google LLC z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN .

Wzorcowe klauzule umowne i aneks o przetwarzaniu danych (DPA) jako metody spełnienia wymagań zgodności i bezpieczeństwa wynikających z RODO dostępnych pod następującymi adresami:

W celu realizacji  usług dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający zobowiązują się zgodnie z art. 45 i 46 RODO do przekazywania danych osobowych wyłącznie, gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.

Administrator danych osobowych przekaże Państwa dane osobowe podmiotowi świadczącemu dla niego usługi informatyczne, który posiada stosowne uprawnienia i zaświadczenia z zakresu ochrony danych osobowych. Podjął również kroki w celu wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń administracyjnych, technicznych i fizycznych, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, wykorzystaniu, modyfikacji, ujawnieniu lub zniszczeniu powierzonych informacji.

JAK DŁUGO DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

Jeżeli kierują Państwo do nas zapytanie związane z naszą działalnością lub rozwiązania problemu dotyczącego portalu nauki.pl, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Państwa pytania, czy też rozwiązywania problemów dotyczących portalu nauki.pl, tj. do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania. 

Do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie w związku z udziałem w kursie nauk przedmałżeńskich; po zakończeniu kursu Państwa lub wycofaniu zgody Państwa dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udział w bezpłatnym kursie nauk przedmałżeńskich.

JAKIE MASZ PRAWA?

Z u

Podanie danych nie stanowi ustawowego obowiązku, jest jednak niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zadane pytania albo do wzięcia udziału w kursie nauk przedmałżeńskich oraz uzyskania imiennego zaświadczenia o odbyciu kursu.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przysługuje Państwu również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją) oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Prawo to realizowane jest przez skierowanie wiadomości e-mail pod adres: sekretariat@nauki.pl

UPRAWNIENIA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania sprostowania tych danych w przypadku, w którym byłyby błędne;
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które wykonujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w każdych okolicznościach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 3. prawo żądania usunięcia Państwa danych („prawo do bycia zapomnianym”) w następujących przypadkach:
  1. dane przestały być niezbędne do celów, dla realizacji których są przez nas przetwarzane;
  2. dane były przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody, która została przez Państwo cofnięta, a nie dysponujemy inną podstawą przetwarzania Państwa danych;
  3. złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w sytuacji, w której przysługująca nam podstawa przetwarzania nie jest nadrzędna wobec Państwa praw, wolności i interesów; nie mogą jednak Państwo żądać usunięcia tych danych w przypadku, gdy są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  5. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  6. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z ciążącego na nas obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,
  7. jesteś osobą poniżej szesnastego roku życia, a Twoje dane przetwarzaliśmy na podstawie zgody Twojej lub Twojego przedstawiciela ustawowego;

chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do:

 1. korzystania przez nas z prawa do swobody wypowiedzi i informacji;
 2. wywiązania się przez nas z ciążącego na nas obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 3. celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych albo do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych w następujących przypadkach:
 1. Państwa dane zostały, według Państwa, wpisane nieprawidłowo – ograniczenie przetwarzania będzie trwało przez okres pozwalający nam na sprawdzenie prawidłowości tych danych;
 2. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu z naszej bazy, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania;
 3. dane przestały być nam potrzebne, ale dla Państwa są przydatne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – ograniczenie przetwarzania będzie trwało przez okres pozwalający nam na stwierdzenie, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Wyjaśniamy, że w okresie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych możemy je wyłącznie przechowywać. Inne czynności przetwarzania Państwa danych wymagały będą udzielenia przez Państwa zgody, chyba że czynności te będą służyły ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, ochronie praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ich podjęcie będzie wymagane z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego:

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku naruszenia przez nas przepisów o ochronie danych osobowych podczas ich przetwarzania;
 2. prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy oraz gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
 3. mają Państwo również prawo żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po naszej stronie, jak również tego innego podmiotu.

CO JEŚLI NIE ZOSTANĄ PODANE DANE OSOBOWE LUB NIE ZOSTANIE UDZIELONA ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadane pytania lub do świadczenia usługi za pośrednictwem portalu nauki.pl.

Niestety w przypadku braku podania przez Państwa danych nie będziemy w stanie świadczyć usługi.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Usługi oferowane na portalu nauki.pl, tj. udział w bezpłatnym, internetowym kursie nauk przedmałżeńskich nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia. 

Z tych względów informujemy Państwa, że jeśli uzyskamy informację, iż bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia, wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych osobowych.

Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

PLIKI COOKIES

CZYM SĄ PLIKI COOKIES  I DO CZEGO SĄ WYKORZYSTYWANE

https://wszystkoociasteczkach.pl/

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji identyfikujących Państwa ani śledzenia Państwa aktywności w sieci. Pliki cookies stosowane na portalu nauki.pl nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości strony internetowej portalu nauki.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. reklamy i marketingu, w tym wyświetlania reklam niespersonalizowanych;
 3. zwiększania jakości prezentowanych treści i świadczonych usług.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług portalu nauki.pl;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej portalu nauki.pl;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację jego interfejsu;
 5. „społecznościowe” pliki cookies, umożliwiające dzielenie się informacjami znajdującymi się na portalu nauki.pl ze znajomymi w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych takich jak facebook, twitter itp.

ZABLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES I BRAK ZGODY NA ICH WYKORZYSTANIE

Pliki cookies można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku cookies. Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookies lub tylko niektóre z nich. 

Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies na portalu nauki.pl (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki). 

Wyłączenie stosowania cookiess może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności witryny. 

Jak zarządzać plikami cookiess ? Informacja dla wspieranych przeglądarek: 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookiess.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL 

PODMIOTY TRZECIE PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE

NAZWA CEL PRZETWARZANIA

GOOGLE INC. dopasowanie reklam, zbieranie informacji o zachowaniu Użytkownika, Social Media, Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites