sekretariat@nauki.pl

Regulamin darowizn

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Działalność Fundacji finansowana jest głównie z przekazywania Darowizn.
 2. Fundacja prowadzi Portal, na którym prowadzi Kurs i jest jego właścicielem.
 3. Definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 1. Administrator danych osobowych – Fundacja;
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Darczyńca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, oraz pozostałe podmioty przekazujące środki pieniężne na cele związane z działalnością Fundacji;
 4. Darowizna – środki pieniężne przekazane dobrowolnie przez Darczyńcę na cele związane z działalnością Fundacji, stanowiące darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. Kodeksu cywilnego;
 5. Fundacja – Fundację Rodzinną z siedzibą w Krakowie, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664060, REGON: 366596590, NIP: 6762523254;
 6. Kodeks cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93  ze zm.;
 7. Kurs – elektroniczny dostęp do Portalu umożliwiający skorzystanie przez Użytkownika z bezpłatnego świadczenia realizowanego przez Fundację w postaci internetowego kursu nauk przedmałżeńskich mających na celu bezpośrednie przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa; ww. kurs podzielony jest na 13 katechez, z których każda zakończona jest egzaminem;
 8. Polityka prywatności – informację dla Użytkowników Portalu w jaki sposób ich dane osobowe są zbierane i wykorzystywane;
 9. Portal – portal internetowy nauki.pl prowadzony przez Fundację, która jest jego właścicielem;
 10. Pośrednik usług finansowych – spółkę pod firmą PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000,00 zł (w całości pokryty), będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 ze zm.);
 11. Regulamin – niniejszy regulamin darowizn, udostępniony na Portalu pod adresem: https://nauki.pl/regulamin;
 12. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1-88);
 13. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.);
 14. Usługa elektroniczna – nieodpłatna usługa świadczona przez Fundację drogą elektroniczną na Portalu, umożliwiająca przekazanie Darowizny w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem Pośrednika usług finansowych, dostępna pod adresem strony internetowej:  https://nauki.pl/przekaz-darowizne/;
 15. Użytkownik – osobę fizyczną korzystającą z usługi nupturient, przygotowującą się do sakramentu małżeństwa, uczestnicząca w Kursie.
 1. Fundacja nieodpłatnie udostępnia Regulamin oraz Politykę prywatności przed przekazaniem Darowizny na swojej stronie internetowej pod adresem: https://nauki.pl/.
 2. Fundacja zaleca zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką prywatności przed przekazaniem Darowizny.
 3. Darczyńca rozpoczynając proces przekazania Darowizny akceptuje Regulamin.
 4. Regulamin określa w szczególności formę i zasady przekazania Darowizny dla Fundacji.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Użytkownika przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Użytkownika. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu ze wskazanymi przepisami, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

II. CELE STATUTOWE FUNDACJI

Zgodnie z rozdziałem 2 ust. 1 statutu Fundacji jej celami jest działalność naukowa i kulturalna oraz z zakresu opieki i pomocy społecznej, a w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie katechez przedmałżeńskich;
 2. organizowanie i prowadzenie spotkań w poradni życia rodzinnego;
 3. upowszechnianie wiedzy i nauka z wykorzystaniem najnowszych technik, w tym sieci Internet;
 4. organizowanie i finansowanie lub dofinansowanie oraz prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów specjalistycznych, a także konkursów, wystaw, kampanii społecznych oraz innych form zapewniających realizację celów statutowych Fundacji;
 5. umacnianie, propagowanie i wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych;
 6. propagowanie i krzewienie chrześcijańskiego systemu wartości moralnych.

III. FORMY I ZASADY PRZEKAZANIA DAROWIZNY

 1. W celu wypełniania statutowych celów, o których mowa w pkt. II Regulaminu, Fundacja przyjmuje Darowizny.
 2. Przekazana Darowizna nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem pkt. VI ust. 2 Regulaminu.
 3. Fundacja przyjmuje Darowizny w postaci wpłat w formie:
 • przelewów tradycyjnych za pośrednictwem bankowości elektronicznej banku, w którym Darczyńca posiada konto;
 • przelewów elektronicznych lub wpłat w systemie płatności mobilnych BLIK za pośrednictwem Pośrednika usług finansowych;
 • przekazów pocztowych.
 1. Przekazując Darowiznę, Darczyńca może wybrać kwotę sugerowaną w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) na stronie internetowej Fundacji dostępnej pod adresem: https://nauki.pl/przekaz-darowizne/ lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w polu: „Podaj kwotę darowizny”, po wcześniejszym usunięciu w tym polu kwoty sugerowanej w wysokości 1,00 zł.
 2. Darowiznę w formie przelewu tradycyjnego, o którym mowa w pkt. III ust. 3 ppkt. 1) Regulaminu, Darczyńca przesyła na poniższe dane: 

Fundacja Rodzinna, KRS: 0000664060
ul. Halicka 9, 31-036 Kraków
numer rachunku bankowego: 28 1140 2004 0000 3302 7714 4329

 1. Darowizna w formie przelewu elektronicznego lub wpłaty w systemie płatności mobilnych BLIK, o których mowa w pkt. III ust. 3 ppkt. 2) Regulaminu, możliwa jest do przekazania poprzez stronę internetową Fundacji dostępną pod adresem: https://nauki.pl/przekaz-darowizne/. Po wejściu na stronę internetową, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Darczyńca naciska zielone pole: „Przekaż darowiznę”, uprzednio podając w odpowiednich polach swój adres e-mail oraz wysokość Darowizny. Po naciśnięciu zielonego pola: „Przekaż darowiznę”, następnie zielonego pola: „Zapłać”, Darczyńca przeniesiony zostaje na stronę internetową Pośrednika usług finansowych, na której, naciskając odpowiednie pole, wybiera metodę płatności: „Przelew” lub „BLIK”. W celu przekazania Darowizny Darczyńca postępuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Pośrednika usług finansowych.
 2. Darczyńca może przekazać Darowiznę w formie przekazu pocztowego, o którym mowa w pkt. III ust. 3 ppkt. 3) Regulaminu, wypełniając odręcznie formularz i dokonując płatności w najbliższej placówce pocztowej.
 3. Darczyńca może również przekazać Darowiznę w formie przekazu pocztowego, o którym mowa w pkt. III ust. 3 ppkt. 3) Regulaminu, za pośrednictwem wygenerowanego przez Pośrednika usług finansowych formularza. W tym celu Darczyńca wchodzi na stronę internetową Fundacji dostępną pod adresem: https://nauki.pl/przekaz-darowizne/. Po wejściu na stronę internetową, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Darczyńca naciska zielone pole: „Przekaż darowiznę”, uprzednio podając w odpowiednich polach swój adres e-mail oraz wysokość Darowizny. Po naciśnięciu zielonego pola: „Przekaż darowiznę”, następnie zielonego pola: „Zapłać”, Darczyńca przeniesiony zostaje na stronę internetową Pośrednika usług finansowych, na której wybiera metodę płatności: „Przelew”, po czym metodę płatności: „Przelew tradycyjny”. Darczyńca zostaje przeniesiony na stronę internetową Pośrednika usług finansowych, na której widnieje elektroniczny formularz z wypełnionymi danymi, pod którym znajduje się zielone pole: „Wzór przelewu”, które Darczyńca naciska. Następnie Darczyńca naciska szare pole: „Wydrukuj blankiet przelewu”, co umożliwia mu wydrukowanie wygenerowanego formularza przekazu pocztowego z wypełnionymi automatycznie danymi i dokonanie płatności w najbliższej placówce pocztowej.

IV. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

 1. Fundacja za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://nauki.pl/przekaz-darowizne/ oraz na podstawie Regulaminu świadczy Usługę elektroniczną, która polega na umożliwieniu, przy użyciu strony internetowej Pośrednika usług finansowych, przekazania Darowizny przez Darczyńcę.
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zawierana jest z chwilą przeniesienia Darczyńcy na stronę internetową Pośrednika usług finansowych, po naciśnięciu przez niego pola: „Zapłać” dostępnego na stronie internetowej Fundacji pod adresem: https://nauki.pl/przekaz-darowizne/.
 3. Fundacja nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Darczyńcy, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Pośrednika usług finansowych.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej przez Fundację jest dobrowolne.

V. DANE OSOBOWE

 1. Darczyńca rozpoczynając proces przekazania Darowizny wyraża zgodę na przetwarzanie Danych osobowych przez Fundację w celu zawarcia i wykonywania umowy darowizny oraz – w przypadku kiedy jest to niezbędne – dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, a także w celu wypełniania działalności statutowej Fundacji. 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wpłaty darowizny.
 3. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy darowizny;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wywiązanie się z obowiązków prawnych, w tym rachunkowych i podatkowych nałożonych na Fundację;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy darowizny.
 1. Administrator przekaże Dane osobowe Darczyńcy podmiotom świadczącym dla Fundacji usługi rachunkowo-księgowe oraz podmiotom z branży informatycznej świadczącym dla niego usługi związane z naprawą sprzętu komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego stronę internetową Fundacji.
 2. Podanie przez Darczyńcę Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie przyczyni się do niemożności dokonania Darowizny.
 3. W pozostałym zakresie przetwarzania Danych osobowych zastosowanie mają postanowienia Polityki prywatności.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej Darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail: sekretariat@nauki.pl wpisując w tytule wiadomości e-mail: „Reklamacja” oraz podając powód reklamacji oraz szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania reklamacji.
 3. Zmiany Regulaminu udostępniane są Użytkownikowi na Portalu pod adresem: https://nauki.pl/regulamin i wchodzą w życie w dniu ich publikacji.