sekretariat@nauki.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN KORZYSTANIA Z NAUK PRZEDMAŁŻEŃSKICH NA PORTALU NAUKI.PL

ZWAŻYWSZY, ŻE:

 1. Zgodnie z Kanonem 1055 Kodeksu Prawa Kanonicznego małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
 2. Zgodnie z Kanonem 1063 Kodeksu Prawa Kanonicznego duszpasterze mają obowiązek troszczyć się o to, aby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił.
 3. Pomoc winna być udzielana przede wszystkim poprzez przepowiadanie, katechezę odpowiednio przystosowaną dla małoletnich, młodzieży i starszych, także przy użyciu środków społecznego przekazu, dzięki czemu wierni otrzymają pouczenie o znaczeniu małżeństwa chrześcijańskiego, jak również o obowiązkach małżonków i chrześcijańskich rodziców.
 4. Pomoc ta winna być także udzielana przez osobiste przygotowanie do zawarcia małżeństwa, przysposabiające nupturientów do świętości ich nowego stanu i jego obowiązków.
 5. Zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 1 maja 2003 r. katechezy przedmałżeńskie powinny obejmować następujące tematy: teologia małżeństwa, etyka życia małżeńskiego i liturgia sakramentu małżeństwa.
 6. Zgodnie z Dyrektorium w ramach spotkań w Poradni Życia Rodzinnego należy przekazać nupturientom zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, środków poronnych i sztucznych zapłodnień oraz znaczenia metod naturalnego rozpoznawania płodności. Nie wystarczy sama informacja o tych metodach, trzeba się ich nauczyć.
 7. Fundacja Rodzinna dostrzega problem narzeczonych, którzy nie mają możliwości uczestnictwa w tradycyjnej formie przygotowania do Sakramentu Małżeństwa. Problem ten dotyczy w szczególności osób przebywających za granicą, mających problemy zdrowotne, narzeczonych mieszkających w różnych miejscowościach oraz rodzin żołnierzy.

Fundacja Rodzinna przygotowała dla osób pozbawionych dostępu do kursów stacjonarnych nauki przedmałżeńskie przez Internet. Nauki realizowane są w oparciu o przedstawiony poniżej regulamin:

 I. Postanowienia ogólne

 1. Portal internetowy nauki.pl świadczy usługi bezpłatnego dostępu do edukacyjnej platformy internetowej www.nauki.pl osobom zainteresowanym przygotowaniem do sakramentu małżeństwa.
 2. Portal internetowy nauki.pl prowadzony jest przez Fundację Rodzinna z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Halicka 9, 31-036 Kraków wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000664060 (dalej jako „Fundacja”).
 3. Definicje użyte w niniejszym regulaminie (“Regulamin”) oznaczają:
  3.1. Portal – portal internetowy nauki.pl prowadzony przez Fundację Rodzinną
  3.2. Użytkownik – korzystający z usługi nupturient przygotowujący się do sakramentu małżeństwa,
  3.3. Usługa – dostęp do edukacyjnej platformy internetowej stanowiący bezpłatną usługę realizowaną przez Fundację.
 4. Po zakończeniu kursu Użytkownik pobiera z platformy edukacyjnej raport o nazwie „Potwierdzenie odbycia kursu dla narzeczonych nauki.pl.”
 5. Zgodnie z pkt 34 Dyrektorium w uzasadnionych wypadkach naglących, gdy nie ma już możliwości odbycia nawet skróconej katechezy przedmałżeńskiej, duszpasterz zobowiązany jest w sumieniu do przygotowania kandydata przez osobiste rozmowy i podaną lekturę, co zakończy się stosownym sprawdzeniem stanu jego wiedzy. Ten sprawdzian należy potwierdzić zaświadczeniem, które będzie dołączone do protokołu przedślubnego.
 6. Decyzja o uznaniu zaświadczenia należy do księdza udzielającego ślubu narzeczonym. Po zapoznaniu się z indywidualną sytuacją narzeczonych może on zdecydować, iż zaświadczenie pozwala na zwolnienie z całości lub części przygotowania do sakramentu małżeństwa.

II. Sposób realizacji usług

 1. Usługi znajdujące się ofercie Portalu są bezpłatne. Korzystanie z Portalu nie wymaga żadnych opłat ze strony Użytkowników.
 2. Warunkiem skorzystania z usługi jest rejestracja na Portalu https://nauki.pl oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
 3. Informacja o oferowanej usłudze nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.
 4. Z chwilą rejestracji na Portalu między stronami dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz treścią zawartą w poszczególnych zakładkach umieszczonych na stronie internetowej nauki.pl.
 5. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi w momencie dokonania rejestracji na Portalu.

III. Świadczenie usług

 1. Celem Fundacji Rodzinna jest bezpłatne umożliwienie użytkownikowi korzystania z Portalu nauki.pl. 
 2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, nauczaniem Kościoła Katolickiego, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
  2. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
  3. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
  4. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnionego pod adresem https://nauki.pl/regulamin,
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik nie może, bez uprzedniej zgody Fundacji, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania z Portalu, jak również odsprzedawać osobom trzecim prawa do korzystania z takich praw.
 4. Stosowane przez Fundację techniki zabezpieczenia kont i korespondencji służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób w jaki Użytkownicy korzystają z treści edukacyjnych udostępnianych przez Portal,
  2. udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  3. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet oraz za skutki ich wykorzystania,
  4. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe.

IV. Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usługi to:
  1. dostęp do Internetu,
  2. procesor: 900 MHz Intel Pentium III (a także jego odpowiednik lub nowsza wersja),
  3. system operacyjny: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Linux (wszystkie stabilne platformy),
  4. pamięć: 256MB RAM lub większa,
  5. rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub wyższa,
  6. głębia kolorów: 16 bit (high colour) lub wyższa,
  7. dźwięk: karta dźwiękowa (odpowiednik Sound Blaster),
  8. grafika: DirectX 9 zintegrowany chip wideo komaptybilny z 128 MB Ram (zalecana oddzielna karta graficzna 64 MB kompatybilna z DirectX 9),
  9. przeglądarki: Internet Explorer 9, Firefox 10, Safari 4.0, Chrome 9, Opera 10 (wymagania minimalne, zalecana jest najnowsza przeglądarka Firefox),
  10. dodatki: Flash Player 8 lub wyższy,
  11. obsługa cookies: włączone,
  12. Javascript: włączone.

V. Polityka reklamacji

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 2. Reklamacje należy składać elektronicznie na adres: sekretariat@nauki.pl lub listownie na adres: Fundacja Rodzinna, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków.
 3. Fundacja rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie 21 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody wynikłe z przyczyn niezależnych od Fundacji (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 6. Fundacja dnia zastrzega sobie ponadto, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem. Przekazane dane osobowe są wykorzystywane przez Fundację wyłącznie do świadczenia usług.
 2. Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wraz z treścią zawartą w zakładkach:, Zapisy, Program Kursu, Zaloguj, Polityka prywatności stanowią integralną część Umowy świadczenia usług zawieranej pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem. Strony związane są treścią Regulaminu i informacjami zawartymi w zakładkach obowiązującymi w dacie zawarcia umowy.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 3. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom pod adresem: https://nauki.pl/regulamin.